ironia_losu

167 tekstów – auto­rem jest iro­nia_lo­su.

Ach! - więc to tak wygląda doj­rzałość...ciągłe zmar­twienia: czy wszys­tko załat­wiłem, czy nicze­go Im nie zab­raknie, czy cu­kier­ni­ca pełna i czy da­my radę do 'dziesiątego'... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 marca 2012, 22:25

W ob­liczu Naj­gor­sze­go Złe nie wy­daję się być ta­kim strasznym. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 lutego 2012, 19:52

Naiw­ność ? Codzien­ne uzu­pełnianie bu­tel­ki z na­pisem 'nadzieja' do pełna. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 grudnia 2011, 15:08

Cieka­we ilu z Nas myśli o To­bie przed snem ? - to za­leży od te­go ile serc złamałeś- odpowiedziała. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 grudnia 2011, 12:03

Boże ... o jed­no tyl­ko proszę . By błęda­mi przeszłości nie od­bi­jało mi się zbyt często. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 2 grudnia 2011, 17:23

I może przy­tyjesz parę ki­lo , al­bo ko­lej­na zmar­szczka przyk­ry­je Twą twarz....Nieważne! w środ­ku cho­wamy to co wie­czne- pamiętaj. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 1 grudnia 2011, 20:03

Błądząc wśród sza­rości nau­czysz się do­ceniać kolory. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 20 września 2011, 16:52

Naj­ważniej­sze byś wie­czo­rem mógł spoj­rzeć so­bie w oczy , nie spuszczaj wzro­ku , na­wet jeśli wstyd Cię za­bija , nie daj mu wygrać. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 11 sierpnia 2011, 21:54

Ważne to , co zos­ta­je w naszych głowach. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 4 lipca 2011, 15:42

I tak trwa­my w błędzie, bo w fo­telu po­myłek całkiem nam wygodnie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 27 maja 2011, 21:07
ironia_losu

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ironia_losu

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność

4 września 2014, 10:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pouczam tyl­ko rodzinę i [...]

4 września 2014, 00:01.Rodia sko­men­to­wał tek­st Pouczam tyl­ko rodzinę i [...]